Informacja o wyborze oferty - dostawa panelu promocyjnego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA POSTĘPOWANIA 2/2017/Dio/333

 

Zamawiający Dioxid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na dostawę Panelu Promocyjnego uwzględniający założenia Wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki (Branżowy Program Promocji, oznaczenie sprawy 2/2017/Dio/333:

Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej oferty, ze względu na brak ofert spełniający warunki udziału w postępowaniu i podlegających ocenie.

UZASADNIENIE

Do Zamawiającego nie wpłynęła do upływu wyznaczonego terminu żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej oferty.