Informacja o wyborze oferty - organizacja stoiska wystawowego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA POSTĘPOWANIA 1/2017/Dio/333

Zamawiający Dioxid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na organizacje stoiska wystawowego na targach (branżowy program promocji., oznaczenie sprawy 1/2017/Dio/333:

Wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: Grupę Amako sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która to oferta otrzymała 100 punktów.

UZASADNIENIE

Złożona przez Wykonawcę we właściwym terminie oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert spośród zgłoszonych ofert i została tym samym uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia powyższemu Wykonawcy.