Praca

DIOXID Sp. z o.o. jest firmą istniejącą od 2008 r. oferującą szeroki wachlarz usług, w szczególności w branży lotniczej. Priorytetem firmy jest produkcja części lotniczych i oprzyrządowania. W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób na poniżej opisane stanowiska.

Chętnie zapoznamy się z Twoim CV.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:  ibaran@dioxid.com.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul. Mięsowicza 4a, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
 
1. LIDER PRODUKCJI
Zakres obowiązków:
- organizowanie i zarządzanie pracą podległych pracowników w przypisanym obszarze produkcji,
- zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie problemów,
- delegowanie zadań między pracowników,
- utrzymanie produkcji zgodnie ze standardami jakości,
- nadzór nad stanem technicznym urządzeń, przyrządów pomiarowych i narzędzi kontrolno- pomiarowych,
- nadzór nad dokumentacją techniczną
- współpraca z działem Kontroli Jakości,
- przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy
 
Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne,
- doświadczenie na stanowisku lidera w obszarze produkcji co najmniej 1 rok (mile widziana znajomość branży lotniczej),
- umiejętność czytania dokumentacji technologicznej,
- znajomość zasad metrologii i pomiarów uniwersalnymi narzędziami pomiarowymi,
- umiejętność planowania i koordynowania pracą grupy osób na stanowiskach produkcyjnych,
- komunikatywność i otwartość,
- orientacja na realizowanie zadań
 
Oferujemy:
- umowę o pracę oraz atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony od doświadczenia Kandydata
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- samodzielność w planowaniu i realizacji działań doskonalących w swoim obszarze
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- szczegółowe warunki pracy i płacy zostaną przedstawione w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami

2. LAKIERNIK
Główne obowiązki:
- przygotowywanie części do procesu lakierowania
- przygotowywanie mieszanki lakierniczej
- lakierowanie części
- obsługa linii lakierniczej
-wypełnianie  dokumentacji związanej z wykonywanym procesem
- rzetelne i terminowe wykonywanie zleconych prac
- przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy oraz wymagań Systemu Zarządzania Jakością
- utrzymywanie czystości urządzeń oraz porządku na hali lakierni
Wymagamy:
- wykształcenia zawodowego technicznego- mile widziane
-  umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną mile widziane
- wiedzy z zakresu procesu lakierowania części
- umiejętności przygotowywania mieszanki lakierniczej oraz nakładania powłok lakierniczych
- zdolności manualnych
-w przyszłości gotowości do pracy zmianowej
- odpowiedzialności za powierzony proces
- terminowości i rzetelności w pracy
- dobrej organizacji pracy
- umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
- umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony
- możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
- przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy i szkoleń wstępnych
- możliwość zatrudnienia osób do przyuczenia z niewielkim doświadczeniem
- pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach

3. OPERATOR MONTAŻU
Główne obowiązki
- nabijanie z użyciem ciekłego azotu i uszczelniacza,
- honowanie tulejek,
- mycie części,
- używanie narzędzi kontrolno- pomiarowych,
- realizacja innych wskazanych przez przełożonego działań,
- rzetelne i terminowe wykonywanie zleconych prac,
- przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy oraz wymagań Systemu Zarządzania Jakością
Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne mile widziane lub zawodowe techniczne
- umiejętność posługiwania się dokumentacją technologiczną,
- umiejętność czytania rysunków technicznych,
- umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
- doświadczenia w pracy na montażu mile widziane
- sprawność manualna
- odpowiedzialności za powierzony proces
- terminowości i rzetelności w pracy
- dobrej organizacji pracy
- umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
- umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony
- możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
- przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy i szkoleń wstępnych
- możliwość zatrudnienia osób do przyuczenia z niewielkim doświadczeniem
- pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 

Szczegółowe warunki pracy i płacy zostaną przedstawione w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami


Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIOXID sp. z o.o., ul.Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno, („Dioxid sp. z o.o.” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail biuro@dioxid.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Dioxid sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
4) W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Dioxid sp. z o.o., dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Dioxid sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.