Praca

Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem w branży lotniczej, chętnie zapoznamy się z Twoim CV.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@dioxid.com.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska)

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul.Mięsowicza 4a, zawartych w aplikacji o pracę w celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DIOXID sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul.Mięsowicza 4a, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontroler jakości
Opis stanowiska:
- pomiary manualne detali za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych
- odbiór jakościowy bieżącej produkcji
- nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
- współpraca z wydziałem produkcyjnym odnośnie wykonywanych pomiarów
- nadzór nad dokumentacją jakościową

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie na w/w stanowisku
- umiejętność obsługi ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanymPracownik do dopełniania butli gazami
Opis stanowiska:
- dopełnianie butli gazami technicznymi (tlen, argon, mieszanka, CO2)
- utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń do napełniania
- obsługa klienta – sprzedaż gazów technicznych

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub techniczne
- mile widziane uprawnienia do napełniania butli gazami
- uprawnienia na wózek widłowy
- prawo jazdy kat. B lub C

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIOXID sp. z o.o., ul.Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno, („Dioxid sp. z o.o.” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail biuro@dioxid.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dioxid sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Dioxid sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
4) W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Dioxid sp. z o.o., dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dioxid sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Dioxid sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.